Regulamin

REGULAMIN SKLEPU OSORNO

Właścicielem portalu „osorno.pl” jest przedsiębiorca: Krzysztof Czeczot, działający pod firmą „OSORNO Krzysztof Czeczot”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8421395365, REGON: 146547857, Al. Ujazdowskie 26 lok. 37, 00-478 Warszawa, e-mail: krzysztof@osorno.pl zwany dalej – Usługodawcą.

Słowniczek: Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego osorno.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym osorno.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Sklep internetowy osorno.pl – prowadzony przez Usługodawcę portal, dostępny pod domeną internetową osorno.pl, zwany dalej – Portalem. Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym osorno.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktów, w tym ich cena oraz specyfikacja. Audiobook – płyta audio jak również plik elektroniczny w formacie mp3 jako plik do pobrania.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klienta w tym w szczególności zasady korzystania z Portalu, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów, oczekiwania na produkt, uiszczania ceny sprzedaży produktów oraz uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do korzystania z Portalu konieczne jest: a. spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, m.in. przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niezawinionymi usterkami technicznymi, działaniem osób trzecich, jak również spowodowane przerwą w dostawie usługi przez dostawcę usług elektronicznych (providera) lub niekompatybilnością Portalu ze sprzętem Klienta.

 4. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Portalu oraz jego elementy techniczne. Zakazane jest również wykorzystywanie Portalu, jego nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. Nazwa portalu, jego elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 6. Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

§ 2 Zasady korzystania z Portalu
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Przedmiotem działalności Usługodawcy wykonywanej za pomocą Portalu jest dystrybucja audiobooków w postaci płyt audio oraz w postaci elektronicznych plików do pobrania w formacie mp3.

 3. Klient może bez rejestracji i bez logowania przeglądać strony Portalu.

 4. Dane i informacje zawarte na stronach Portalu, w szczególności opisy produktów i ich ceny, stanowią informacje handlowe, nie są natomiast ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta składana jest przez Klienta za pomocą formularza zamówienia i w sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu.

 5. W celu złożenia zamówienia, Klient musi dokonać rejestracji podając niezbędne dane, zgodnie z postanowieniami § 3 Rejestracja oraz zalogować się w Portalu.

§ 3 Rejestracja
 1. Warunkiem dokonywania zamówień na Portalu jest rejestracja.

 2. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i wolna od opłat.

 3. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, adres oraz telefon a także przypisać sobie identyfikator (login) oraz hasło dostępu. Następnie należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Portalu i go zaakceptować oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia Klienta. Klient obowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Dane osobowe podane przez Klienta podlegają ochronie prawnej na zasadach wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

 4. Po zarejestrowaniu się na Portalu kolejne logowania odbywają się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przy użyciu loginu i hasła dostępu.

 5. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Klientowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia tej umowy w każdym czasie – w przypadku wypowiedzenia składanego przez Klienta: z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia a w przypadku wypowiedzenia składanego przez Usługodawcę: z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w pierwszym roku obowiązywania umowy oraz z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w późniejszym okresie obowiązywania umowy. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności co najmniej elektronicznej formy tekstowej (e-mail lub formularz kontaktowy na stronie portalu). Doręczenie wiadomości elektronicznej uważa się za skuteczne w chwili przekazania stosownego protokołu elektronicznego na adres e-mail Klienta podany przez niego przy rejestracji tudzież na adres e-mail Portalu podany powyżej, we wstępie do niniejszego Regulaminu. Doręczenie pisma uważa się za skuteczne na zasadach ogólnych, przy czym miarodajny jest adres pocztowy Klienta podany przez niego przy rejestracji tudzież adres pocztowy Usługodawcy podany powyżej, we wstępie do niniejszego Regulaminu.

 6. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca usuwa konto Klienta z Portalu. W przypadku naruszeń Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu Klienta do jego konta lub do usunięcia konta Klienta z Portalu bez względu na to, czy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została wypowiedziana, czy obowiązuje nadal. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień
 1. Przy pomocy Portalu zawierane są umowy sprzedaży produktów prezentowanych na stronach Portalu. Umowy te zawierane są na odległość, drogą elektroniczną. Kupującym jest Klient a sprzedającym jest Usługodawca. Klientowi przysługują wszystkie prawa określone w stosownych ustawach o zawieraniu umów na odległość. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługują mu wszystkie prawa określone w stosownych ustawach o ochronie konsumentów.

 2. Przedmiotem sprzedaży może być którykolwiek produkt prezentowany przez Usługodawcę na stronach Portalu, pod warunkiem jego dostępności.

 3. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod warunkiem dostępności serwisu – zob. § 1 pkt 3 Regulaminu).

 4. W celu złożenia zamówienia należy: a. zalogować się w Portalu, b. wypełnić formularz zamówienia poprzez: I. wybranie produktu, który ma być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy tym produkcie, II. w przypadku przedmiotów fizycznych: wybranie sposobu dostawy lub zaznaczenie, że produkt zostanie odebrany przez Klienta w sklepie Usługodawcy przy ulicy Edwarda Stachury 4 01 – 648 Warszawa i wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem, Klient powinien dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem, III. wpisanie danych do faktury, jeżeli są inne niż dane do dostawy produktu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, IV. wybranie formy płatności, V. kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. VI. w przypadku płatności z góry: opłacenie zamówienia na jeden z dostępnych sposobów płatności.

 5. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży danego produktu.

 6. Jeżeli wystąpią niejasności dotyczące przesłanych danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki.

 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub do kontaktu z Klientem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 8. Usługodawcy przysługuje prawo do ograniczenia maksymalnej ilości produktów objętych jednym zamówieniem Klienta. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Usługodawcy również odnośnie do zamówień już złożonych.

 9. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na części.

 10. W przypadku braku w magazynie produktu objętego zamówieniem, Portal wysyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail informację o tym, czy i w jakich terminach produkt będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient podejmie decyzję, czy chce otrzymać produkt w późniejszym terminie, czy też rezygnuje z zamówienia.

 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca może zaproponować Klientowi: a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Usługodawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). Termin realizacji zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego w/w sposobów częściowej realizacji zamówienia, Usługodawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony elektronicznie.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej raz nie odebrał w terminie dostarczanego mu produktu lub co najmniej raz miał opóźnienie w płatnościach wobec Usługodawcy.

§ 6 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonać zmian w przedmiocie zamówienia, w adresie do dostawy w danych do faktury poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w panelu Klienta lub kontaktując się z Usługodawcą. Zmiany takie dopuszczalne są jedynie do momentu otrzymania przez dane zamówienie statusu „skompletowane”

§ 7 Formy płatności
 1. Portal umożliwia następujące formy płatności: a. płatność przy odbiorze (odbiór w siedzibie firmy Edwarda Stachury 4, 01 – 648 Warszawa lub wysyłka za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłki lub kuriera); b. karta kredytowa/płatnicza (poprzez serwis dotpay.pl); c. płatności on-line (poprzez serwis dotpay.pl); d. Dotpay; e. przelew zwykły (przedpłata).

 2. W przypadku płatności w którejkolwiek z form określonych w pkt b. – e. powyżej, zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na koncie Usługodawcy.

§ 8 Czas realizacji zamówienia
 1. W przypadku plików elektronicznych realizacja zamówienia dokonuje się przez umożliwienie przez Usługodawcę zapisu przez Klienta kopii pliku będącego przedmiotem zamówienia (download). Umożliwienie zapisu kopii następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty. Klient ma prawo zapisać kopię dowolną ilość razy, na różnych urządzeniach, jednak tylko na użytek własny, tzn. jedynie dla siebie (1 osoba). Kopiowanie lub rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż opisany w zdaniu poprzednim, stanowić będzie naruszenie prawa i prowadzić będzie do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ewentualnie karnej.

 2. W przypadku dostawy przedmiotów fizycznych, termin nadania przesyłki nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową.

 3. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Zamawiającego płatności, jednak bez dalszych zobowiązań (np. bez zobowiązania do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, bez zobowiązania do dostawy towaru zastępczego itp.). Odstąpienie dokonuje się przez złożenie, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

 4. Usługodawca ma prawo do wstrzymania realizacji lub do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania pełnych danych Klienta lub w przypadku podejrzenia co do ich prawdziwości.

 5. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze, Klient ma obowiązek zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty związane z transportem i ze zwrotem przesyłki.

§ 9 Koszty dostawy
 1. Koszty dostawy: a. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie ekonomicznym listem poleconym): Przesyłka do 350 g – koszt 7,50 zł b. Koszty wysyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost: Koszt – 14,50 zł. c. Koszt wysyłki kurierem: na terenie kraju 25,00 zł

 2. Za zakupy o wartości minimum 200 (dwieście) zł – przysługuje zwolnienie od kosztów wysyłki na terenie całego kraju. W przypadku produktów związanych z Biblia Audio zwolnienie od kosztów wysyłki przysługuje po zakupie produktów o wartości minimum 800 (osiemset) zł.

 3. Koszty przesyłek zagranicznych wyceniane będą indywidualnie. Stosowne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy na stronie Portalu.

§ 10 Warunki reklamacji
 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

 2. Konsument nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Usługodawcę o stwierdzonej niezgodności.

 3. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie reklamowanego produktu na adres Usługodawcy: ul. Edwarda Stachury 4, 01-684 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia odkrycia wady.

 4. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Usługodawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu, Klient uprawniony będzie do odstąpienia od umowy a Usługodawca zwróci zapłaconą przez Klienta cenę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Usługodawca nie udziela dodatkowej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 2. W przypadku produktu objętego gwarancją producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Usługodawca jest jedynie pośrednikiem przekazującym reklamację. (Klient według swego wyboru może zgłosić się też bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego); lub b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. W takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
 1. Niezależnie od uprawnień określonych w § 10 i 11 Regulaminu – jednak z zastrzeżeniem § 12 pkt 8 poniżej - Konsument, który zawarł umowę z Usługodawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem jednak: a. kosztów dodatkowych, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Usługodawcę, b. kosztów związanych z bezpośrednim zwrotem rzeczy tj. kosztów odesłania towaru, który to zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy,

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając wobec Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – w formie pisemnej lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Portalu.

 3. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego.

 4. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. Zwracane towary muszą być kompletne.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu i jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również, jeżeli przedmiotem zamówienia są treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym (download plików audio.)

§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności ich uzasadniania.

 2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem oznaczonym w ogłoszeniu na stronie internetowej Portalu lub z dniem przesłania informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Portalu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 7. Wszelkie treści, w szczególności opisy produktów, zamieszczone w Portalu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych lub ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwym dla siedziby Usługodawcy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów